โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญสำหรับการสร้างทุนมนุษย์ (Human Capital) ให้มีความรู้และความสามารถในระดับมืออาชีพ เนื่องจากเป็นปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ที่ช่วยผลักดันการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ตั้งเป้าหมายไว้ โรงงานไพ่ จึงให้ความสำคัญในการสร้างให้เป็นองค์กรแห่งความเป็นเลิศ (High Performance Organization) ส่งเสริมการพัฒนาพนักงานทุกระดับให้เป็นคนดี คนเก่ง มีพฤติกรรมตามค่านิยม CARDS ไปพร้อมกับการพัฒนาให้เป็นองค์กรชั้นนำในธุรกิจสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

1. การสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

โรงงานไพ่ มีการวางแผนในการสรรหา โดยได้มีการวิเคราะห์ความต้องการกำลังคนแล้วในการที่จะสรรหาบุคคลมาทดแทนในตำแหน่งที่ว่าง หรือมีทดแทนอัตรากำลังคนเนื่องจากมีพนักงานลาออก มีการร้องขอจากหัวหน้าส่วนงาน หรือมีพนักงานเกษียณ หน่วยงานที่รับผิดชอบในการสรรหาบุคคล จะต้องวางแผนการสรรหาบุคคล โดยมีการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีการสรรหาที่จะเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้สามารถสื่อข้อความไปถึงกลุ่มบุคคลที่ต้องการมากที่สุด นอกจากการวางแผนการสรรหาแล้วยังรวมไปถึงการพิจารณาไปถึงแหล่งที่จะไปการสรรหาตามที่ต้องการ 

2. การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

โรงงานไพ่ มีหลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ดังนี้ 

       1. ผู้ที่จะเข้าทำงานเป็นผู้ปฏิบัติงานต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
(3) เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(4) ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคยาเสพติดให้โทษอย่างร้ายแรง หรือโรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฎอาการเป็นที่น่ารังเกียจแก่สังคม
(5) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
(6) ไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ
(8)ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษปลดออก หรือไล่ออกจากราชการหรือหน่วยงานอื่นของรัฐหรือเอกชน
(9)ไม่เป็นผู้อยู่ระหว่างพักงาน 

        2. การบรรจุพนักงานต้องบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถตามที่ได้กำหนดไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งของโรงงานไพ่ 

        3. หลังจากโรงงานไพ่ ออกคำสั่งบรรจุบุคคลเพื่อให้ทดลองปฏิบัติงานแล้ว หากผ่านการทดลองปฏิบัติงาน 120 วัน และมีคุณสมบัติครบถ้วน โรงงานไพ่ จะแต่งตั้งเป็นพนักงานโรงงานไพ่ต่อไป 

3. การพัฒนาบุคลากร 

โรงงานไพ่ มีการประเมินสมรรถนะรายบุคคลประจำปี และสำรวจความต้องการการฝึกอบรมของพนักงานตามความต้องการของฝ่ายงาน/ส่วนงาน นำข้อมูลทั้งหมดมาวิเคราะห์และจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร โดยอาศัยประสบการณ์ในการทำงานเป็นข้อมูลเบื้องต้น ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้นภายในองค์กร นำมาวิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาวางแผนพัฒนาบุคลากร และเสริมสร้างความสามารถด้วยการฝึกอบรมพนักงาน พัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ พัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะในการปฎิบัติงาน การศึกษาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้แก่พนักงาน  

4. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

        1. การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน 

โรงงานไพ่ฯ มีการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการพิจารณาจากรายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน จำนวน 2 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ( ตุลาคม – มีนาคม) และครั้งที่ 2 (เมษายน – กันยายน) โดยมีหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ดังนี้ 

(1) พนักงานได้รับพิจารณา ครึ่งขั้น ดังนี้ 

 • ลาป่วยไม่เกิน 30 วัน 
 • สายไม่เกิน 25 ครั้ง

(2) พนักงานได้รับพิจารณาหนึ่งขั้น ดังนี้ 

 • ลาป่วยไม่เกิน 25 วัน
 • สายไม่เกิน 20 ครั้ง 

(3) พนักงานได้รับพิจารณาหนึ่งขั้นครึ่ง ดังนี้ 

 • ลาป่วยไม่เกิน 20 วัน 
 • สายไม่เกิน 15 ครั้ง 

(4) พนักงานได้รับพิจารณาสองขั้น ดังนี้ 

 • ลาป่วยไม่เกิน 15 วัน
 • สายไม่เกิน 10 ครั้ง 

(5) พนักงานไม่ได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้น ดังนี้ 

 • ลาป่วยและมาสายไม่เกินหลักเกณฑ์แต่ประเมินผลงานแล้วต่ำกว่ามาตรฐาน หรือประพฤติตนผิดระเบียบ 
 • ขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันควร 
 • ประพฤติชั่วหรือเสื่อมเสียในทางศีลธรรม 

ในการพิจารณาการประเมินการปฏิบัติงาน มีระดับการประเมินผลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้  

ระดับ  ความหมาย  คะแนน 
ดีเด่น  ระดับผลงานสูงกว่ามาตรฐาน  180 – 200 คะแนน 
ดีมาก  ระดับผลงานสูงมาตรฐาน  150 – 179 คะแนน 
ดี  ระดับผลงานมาตรฐาน  136 – 149 คะแนน 
พอใช้  ระดับผลงานต่ำกว่ามาตรฐาน  120 – 135 คะแนน 
ต่ำ  ต่ำกว่ามาตรฐานต้องปรับปรุง     119 คะแนน 

 5. การให้คุณให้โทษ 

โทษทางวินัย 

โรงงานไพ่ ได้กำหนดโทษผิดทางวินัยไว้ในข้อบังคับโรงงานไพ่ ว่าด้วยมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของพนักงานโรงงานไพ่ พ.ศ. 2558 หมวด  4 วินัยและโทษทางวินัย ข้อ 37 โทษทางวินัยของพนักงาน มี 5 สถาน ดังนี้ 

(1) ภาคทัณฑ์ 

(2) ตัดเงินเดือน 

(3) ลดขั้นเงินเดือน 

(4) ปลดออก 

(5) ไล่ออก