ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 9-2562 การซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ตามประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2562
  • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่อง
  • ข้อกำหนดขอบเขตงาน (TOR) จ้างเหมาบริการจัดโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 (Happy workplace) ระหว่างวันที่ 28-30 มีนาคม พ.ศ. 2562
  • เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 4-2562 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 (Happy workplace)
  • ประกาศโรงงานไพ่ เรื่อง ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดโครงการสัมมนาประจำปี พ.ศ. 2562 (Happy workplace) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5-2562 การซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ตามประกาศ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงวันที่ 30 มกราคา พ.ศ. 2562
  • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  • ขอบเขตของงาน (Term of Reference: TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์สี่สี จำนวน 1 เครื่อง