เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2566 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำโดย พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ พร้อมฝ่ายบริหารและคณะ ได้รับเกียรติในการเข้าชมศึกษาดูงานในหัวข้อ Knowledge Management : KM การจัดการความรู้ Innovation Management : IM การจัดการนวัตกรรม และวัฒนธรรมองค์กร ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ผู้ผลิตนมโคแท้ 100% ตราไทย-เดนมาร์ค