ระเบียบการจำหน่ายไพ่


ระเบียบโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2559


เพื่อให้การจำหน่ายไพ่ ของโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พงศ. 2535 ข้อ 6 (1) จึงกำหนดระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ว่าด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ พ.ศ. 2559”

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป

ข้อ 3

ให้ประธานกรรมการโรงงานไพ่ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ข้อ 4

ในระเบียบนี้

“ผู้อำนวยการ”          หมายความว่า          ผู้อำนวยการโรงงานไพ่

“ซื้อขาย”                หมายความว่า          การซื้อหรือการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่ในรูปแบบ การขายสด การขายเชื่อ และการฝากขาย

“ผู้ขาย”                 หมายความว่า           โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

“ผู้ซื้อ”                  หมายความว่า           ลูกค้าภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ ในรูปแบบการขายสด หรือการขายเชื่อ และแต่กรณี

“ผู้ฝากขาย”            หมายความว่า            โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

“ผู้รับฝากขาย”         หมายความว่า            ลูกค้าภาครัฐ เอกชน หรือบุคคลทั่วไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ของโรงงานไพ่ ในรูปแบบการรับฝากขาย

“ขายสด”               หมายความว่า            การขายซึ่งผู้ซื้อตกลงชำระราคาค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ทั้งหมดให้แก่โรงงานไพ่ ก่อนหรือในขณะมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่

“ขายเชื่อ”               หมายความว่า           การขายซึ่งผู้ซื้อรับมอบผลิตภัณฑ์ไพ่ไปก่อน และตกลงชำระค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ให้ภายหลังตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

“ฝากขาย”              หมายความว่า           การขายซึ่งผู้ซื้อตกลงทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการขายผลิตภัณฑ์ไพ่ และตกลงนำส่งค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ตามระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา

“ผลิตภัณฑ์ไพ่”         หมายความว่า          ผลิตภัณฑ์ไพ่ท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ไพ่ ซึ่งมิใช่ตามสัญญาให้สิทธิซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ข้อ 5

การขาดสด จะต้องมีการชำระราคาค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ทั้งหมดเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คให้แก่โรงงานไพ่ ก่อนหรือในขณะที่มีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่

ข้อ 6

การขายผลิตภัณฑ์ไพ่ มีหลักเกณฑ์และวิธีการดังนี้

 • ผลิตภัณฑ์ไพ่ ไม่เกิน 10,000 สำรับ หรือกรณีผู้ซื้อชำระค่าผลิตภัณฑ์ไพ่และรับมอบในวันเดียวกัน ไม่ต้องทำสัญญา ทั้งนี้เป็นไปตามระเบียบที่ผู้อำนวยการกำหนด
 • ผลิตภัณฑ์ไพ่ มากกว่า 10,000 สำรับขึ้นไป ให้มีการทำสัญญาตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมวางเงินมัดจำไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของราคาผลิตภัณฑ์ไพ่ในวันทำสัญญา

ข้อ 7

ผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่จำนวนตั้งแต่ 10,000 สำรับขึ้นไป ตามข้อ 6(2) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญาพร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

 • ในกรณีบุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
  • กรณีที่มีการมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
 • ในกรณีนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ข้อ 8

ผู้ซื้อรายใดประสงค์จะทำการซื้อในรูปแบบการขายเชื่อต้องยื่นคำขอซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ในรูปแบบการขายเชื่อเพื่อนำเสนอผู้อำนวยการพิจารณาก่อนการทำสัญญา

ข้อ 9

คำขอซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ในรูปแบบการขายเชื่อจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 • ชื่อของผู้ซื้อ
 • ที่อยู่ของผู้ซื้อ
 • ประเภท ชนิด และจำนวนผลิตภัณฑ์ไพ่และราคาที่ต้องการให้มีการขายเชื่อ
 • บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันการขายเชื่อ
 • ลายมือชื่อของผู้ซื้อ
 • ระยะเวลาการขอสินเชื่อและวันชำระเงินที่แน่นอน

ข้อ 10

เมื่อผู้อำนวยการได้พิจารณาคำขอซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ในรูปแบบการขายเชื่อแล้ว

 • กรณีที่อนุมัติ ให้ทำการขายในรูปแบบการขายเชื่อ ให้ผู้ซื้อทำสัญญาขายเชื่อเป็นลายลักษณ์อักษรตามแบบแนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ การพิจารณาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้ผู้อำนวยการพิจารณาให้เพียงพอคุ้มกับวงเงินซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระบุไว้ในสัญญาฝากขาย
 • กรณีไม่อนุมัติ ให้ทำการขายในรูปแบบการขายเชื่อ ให้โรงงานไพ่แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ซื้อทราบภายใน 3 วันทำการ หลังจากวันที่ได้รับคำขอ

ข้อ 11

ผู้ซื้อที่รับอนุมัติให้ซื้อในรูปแบบการซื้อเชื่อตามข้อ 10(1) ให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญา พร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

 • ในกรณีบุคคลธรรมการ
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
  • กรณีที่มีการมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
  • กรณีที่มีการค้ำประกัน เอกสารของผู้ค้ำประกัน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ในกรณีนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • กรณีที่มีการค้ำประกัน เอกสารของผู้ค้ำประกัน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อ 12

ให้ผู้อำนวยการพิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมและผลประโยชน์ของโรงงานไพ่เป็นสำคัญ

ข้อ 13

ผู้รับฝากขายต้องยื่นคำขอรับฝากขายผลิตภัณฑ์ไพ่ในรูปแบบการรับฝากขาย โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 • ชื่อของผู้รับฝากขาย
 • ที่อยู่ของผู้รับฝากขาย
 • ประเภท ชนิดและจำนวนผลิตภัณฑ์ไพ่ และราคาที่ต้องการรับฝากขาย
 • บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันการฝากขาย
 • ลายมือชื่อของผู้รับฝากขาย
 • ระยะเวลาการรับฝากขาย วันตรวจนับสินค้าคงเหลือและวันชำระเงิน

ข้อ 14

ให้ผู้ฝากขายและผู้รับฝากขาย ทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร ตามแนบท้ายระเบียบนี้ พร้อมวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาเป็นเงินหรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทย ทั้งนี้ การพิจารณาหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา ให้ผู้อำนวยการพิจารณาให้เพียงพอคุ้มกับวงเงินซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ที่ระบุไว้ในสัญญาฝากขาย

ข้อ 15

ผู้ซื้อในรูปแบบการฝากขายให้ยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญาพร้อมรับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ ดังนี้

 • ในกรณีบุคคลธรรมดา
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ
  • กรณีที่มีการมอบดำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจ และผู้รับมอบอำนาจ
  • กรณีที่มีการค้ำประกัน เอกสารของผู้ค้ำประกัน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • ในกรณีนิติบุคคล
  • หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
  • สำเนาบัตรประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจลงนาม
  • กรณีมอบอำนาจจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้ และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ
  • กรณีที่มีการค้ำประกัน เอกสารของผู้ค้ำประกัน ได้แก่ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานอื่นที่ทางราชการออกให้และสำเนาทะเบียนบ้าน

ข้อ 16

กรณีมีเหตุอันควรและเพื่อผลประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของโรงงานไพ่ ให้ผู้อำนวยการพิจารณายกเว้นหรือผ่อนผันการทำสัญญาฝากขายและการวางหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามข้อ 14 รวมทั้งยื่นเอกสารหลักฐานประกอบการทำสัญญาฝากขายตามข้อ 15 ได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ไม่เกินรายละ 1 ล้านบาท

ข้อ 17

การส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่จากการขายในรูปแบบการขายสด หรือการขายเชื่อ หรือการฝากขาย แล้วแต่กรณีให้มีการจัดทำเอกสารกำกับสินค้าหรือเอกสารแสดงการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่ระบุประเภท ชนิด และจำนวนของผลิตภัณฑ์ไพ่ให้ผู้ซื้อหรือผู้มีอำนาจรับผลิตภัณฑ์ไพ่ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

 • กรณีการขายสดให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่ตามสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี) พร้อมใบส่งสินค้า ใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงิน ให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้มีอำนาจรับผลิตภัณฑ์ไพ่
 • กรณีเป็นการขายเชื่อ ให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามสัญญาขายเชื่อ พร้อมใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี และเอกสารการวางบิลให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้มีอำนาจรับผลิตภัณฑ์ไพ่
 • กรณีเป็นการฝากขาย ให้ส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่ตามสัญญาฝากขาย พร้อมใบส่งสินค้า ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษีให้แก่ผู้ซื้อหรือผู้มีอำนาจรับผลิตภัณฑ์ไพ่

ข้อ 18

ให้ประธานกรรมการโรงงานไพ่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบอำนาจ มีอำนาจในการลงนามสัญญาต่าง ๆ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ข้อ 19

ระเบียบนี้ไม่ใช้บังคับกับไพ่ตามสัญญาให้สิทธิซื้อไพ่จากโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ข้อ 20

การรับชำระค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนต่อไปนี้

 • การขายสด เมื่อผู้ซื้อตกลงซื้อผลิตภัณฑ์ไพ่ให้ผู้ซื้อชำระค่าผลิตภัณฑ์ไพ่แก่ผู้ขายทั้งหมดหรือตามที่ระบุในสัญญาซื้อขาย (ถ้ามี) เป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คแก่ผู้ขายก่อนมีการส่งมอบผลิตภัณฑ์ไพ่
 • การขายเชื่อ เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบผลิตภัณฑ์ไพ่ตามข้อ 17(2) ให้ผู้ซื้อชำระค่าผลิตภัณฑ์ไพ่ แก่ผู้ขายตามที่ระบุในสัญญาขายเชื่อเป็นเงินสด หรือแคชเชียร์เช็คแก่ผู้ขายตามวันที่กำหนดในสัญญา และผุ้ขายออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผู้ซื้อต่อไป
 • การฝากขาย เมื่อผู้รับฝากขายดำเนินการขายผลิตภัณฑ์ของผู้ฝากขาย ให้ผู้ฝากขายและผู้รับฝากขายร่วมตรวจนับผลิตภัณฑ์คงเหลือตามระยะเวลาที่ระบุในสัญญาฝากขายพร้อมสรุปยอดขาย หลังจากนั้นให้ผู้ฝากขายดำเนินการวางบิลและออกใบเสร็จรับเงินภายหลังจากได้รับชำระค่าผลิตภัณฑ์ไพ่จากผู้รับฝากขายเสร็จเรียบร้อย

ข้อ 21

ในกรณีการฝากขายผลิตภัณฑ์ไพ่ให้เจ้าหน้าที่การตลาดโรงงานไพ่ดำเนินการตรวจนับผลิตภัณฑ์ไพ่คงเหลือจากผู้รับฝากขายเป็นประจำทุกเดือนและสรุปผลเสนอผู้อำนวยการ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการโรงงานไพ่ทราบต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

(นายธรรมศักดิ์  ลออเอี่ยม)

ประธานกรรมการโรงงานไพ่