no gift policy
รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น
casino1
ไพ่มวยไทย

บริการของเรา

มืออาชีพ ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

งานบริการด้านสิ่งพิมพ์

ด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์

ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ

News Update

ALL NEWS UPDATE

เปิดประมูลขายทรัพย์ NPA ภาคเหนือ ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565

23 สิงหาคม 2564 11:04:08 น.

READ MORE

ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1 กรกฎาคม 2564

ครบรอบ 82 ปี วันคล้ายวันสถาปนาโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต 1 กรกฎาคม 2564

30 มิถุนายน 2564 15:40:19 น.

READ MORE

การเปรียบเทียบไพ่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย (โรงงานไพ่ผลิต) กับไพ่ผิดกฎหมาย (ไพ่เถื่อน)

9 มีนาคม 2564 09:36:16 น.

READ MORE

วีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก "ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา"

3 มีนาคม 2564 10:57:00 น.

READ MORE
VIEW ALL

โครงการ “สิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม"

โครงการ “สิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม"

READ MORE

โครงการโรงงานไพ่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด

READ MORE

โครงการสิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม

READ MORE

โครงการโรงงานไพ่ ปันน้ำใจ ป้องกันภัยโควิด

READ MORE

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564

ขอเชิญร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ทางออนไลน์เพื่อแสดงความมุ่งมั่นแน่วแน่ที่จะเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔

READ MORE

วันคล้ายวันสถาปนา โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ครบรอบ 82 ปี

READ MORE

ย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลคุณภาพ รางวัลรัฐวิสหกิจดีเด่นประจำปี 2563

ย้ำความสำเร็จด้วยรางวัลคุณภาพ รางวัลรัฐวิสหกิจดีเด่นประจำปี 2563

READ MORE
VIEW ALL
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • PCR_03-12-2021_08-42-16.pdf
  วันที่ประกาศ 2 ธ.ค. 2564
  ขนาด 9 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 49
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง ประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w1621-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 29 ต.ค. 2564
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 48
ประกาศร่างประกาศประกวดราคาซื้อลิขสิทธิ์ระบบบริหารทรัพยากรองค์การ
 • w1602-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 27 ต.ค. 2564
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 41
ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุไพ่ป๊อกพลาสติก V.G. 222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 116
 • ร่างประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุดไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) .PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 910 KB
  จำนวนดาวน์โหลด 117
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง.PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 378 KB
  จำนวนดาวน์โหลด 131
 • ขอบเขตของงาน Terms of ReferenceTOR .PDF
  วันที่ประกาศ 12 ก.ค. 2564
  ขนาด 2 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 121
ร่างประกาศประกาศและเอกสารประกวดราคาเช่าโครงการจัดหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ ประจำปี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT Infrastructure) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ประกาศโรงงานไพ่.pdf
  วันที่ประกาศ 22 มิ.ย. 2564
  ขนาด 5 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 140
 • ขอบเขตของงาน (Term of ReferenceTOR)
  วันที่ประกาศ 22 มิ.ย. 2564
  ขนาด 4 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 146
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) ราคากลาง (ร่าง) ประกาศ และเอกสารประกวดราคาซื้อกระดาษการ์ดขาวมันหน้าแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงเว็บไซต์
 • w334-2564.pdf
  วันที่ประกาศ 2 มี.ค. 2564
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 201
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบสิ่งพิมพ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • w4228-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 24 ธ.ค. 2563
  ขนาด 8 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 409
ประกาศร่างขอบเขตของงาน (TOR) และการจัดทำราคากลาง การจัดซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง V.G.GOLD-111
 • w4053-2563.pdf
  วันที่ประกาศ 11 พ.ย. 2563
  ขนาด 7 MB
  จำนวนดาวน์โหลด 378
VIEW ALL

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

12 มกราคม 2565 14:48:56 น.

READ MORE

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

24 ธันวาคม 2564 14:26:03 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2565

29 พฤศจิกายน 2564 16:01:10 น.

READ MORE

ประชาสัมพันธ์ คำสั่งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง พนักงานทดลองปฏิบัติงาน

17 กันยายน 2564 17:33:04 น.

READ MORE

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก

8 กันยายน 2564 09:53:32 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

30 มิถุนายน 2564 14:06:47 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

10 มิถุนายน 2564 21:10:29 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564 (ครั้งที่ 2)

25 พฤษภาคม 2564 10:06:07 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง เลื่อนกำหนดสอบสัมภาษณ์

20 เมษายน 2564 09:05:53 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

2 เมษายน 2564 13:56:32 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

5 มีนาคม 2564 16:31:53 น.

READ MORE

ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกและสรรหาพนักงานของโรงงานไพ่ ปีงบประมาณ 2564

16 กุมภาพันธ์ 2564 16:55:20 น.

READ MORE
VIEW ALL

Knowledge

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

วิธีเช็กลอตเตอรี่ปลอมหรือจริงแตกต่างกันอย่างไร?

วิธีเช็กลอตเตอรี่ปลอมหรือจริงแตกต่างกันอย่างไร?

READ MORE

ช่องการพิมพ์พร่าและการพิมพ์ทับซ้อนคืออะไร?

ช่องการพิมพ์พร่าและการพิมพ์ทับซ้อนคืออะไร?

READ MORE

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน เซฟเก็บไว้ช่วงวันหยุดยาว

รวมเบอร์โทรฉุกเฉิน เซฟเก็บไว้ช่วงวันหยุดยาว

READ MORE

6 ชนิดไฟล์เลือกใช้อย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพที่สุด

6 ชนิดไฟล์เลือกใช้อย่างไรให้งานมีประสิทธิภาพที่สุด

READ MORE

รูปแบบสติกเกอร์กันปลอมมีกี่ประเภท?

รูปแบบสติกเกอร์กันปลอมมีกี่ประเภท?

READ MORE

ความละเอียดสกรีนที่ใช้ในการพิมพ์ หมายถึงอะไร?

ความละเอียดสกรีนที่ใช้ในการพิมพ์ หมายถึงอะไร?

READ MORE

การเข้าเล่มแบบไหน ทนทานและแข็งแรงที่สุด?

การเข้าเล่มแบบไหน ทนทานและแข็งแรงที่สุด?

READ MORE

การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Printing)

การพิมพ์แบบไฟฟ้าสถิต (Electrostatic Printing)

READ MORE

วิธีเก็บรักษาหมึกออฟเซ็ท

วิธีเก็บรักษาหมึกออฟเซ็ท

READ MORE

รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ ไพ่ที่ระลึกต่างๆ

รับผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ทุกชนิด สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง และ ไพ่ที่ระลึกต่างๆ

READ MORE

การผสมน้ำยาฟาวเทนด้วยตัวเอง

การผสมน้ำยาฟาวเทนด้วยตัวเอง

READ MORE

ไม่ต้องพึ่งมายากล ก็ทำให้มึกล่องหนได้

ไม่ต้องพึ่งมายากล ก็ทำให้มึกล่องหนได้

READ MORE
VIEW ALL
Playingcard
Playingcard

สารจากผู้บริหาร

เป็นผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐด้วย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ

Read More

Playingcard

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม