สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ สพธอ. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ขอเชิญชวนเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเข้าร่วมงาน Digital Governance Thailand (DGT 2023) ภายใต้แนวคิด “Happiness Creation #ชีวิตดีเมื่อมีดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2566 ณ มิตรทาวน์ ฮอลล์ ชั้น 5 สามย่านมิตรทาวน์