ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ …./2558 การซื้อกล่องพลาสติกสำหรับใส่ไพ่
  • เอกสาร ร่างขอบเขตของงาน การประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติกสำหรับไพ่ป๊อกพลาสติกขอบทอง VEGAS V.G.GOLD-111
  • เอกสาร ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง