ผู้บริหารโรงงานไพ่ และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ลงพื้นที่นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 600 เล่ม ไปมอบให้โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนสุโขทัย

2.โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

3.โรงเรียนกันตะบุตร

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่โครงการสิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม   

1. โรงเรียนสุโขทัย

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 60 เล่ม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 60 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนสุโขทัย โดยมีรองผู้อำนวยการ คุณสุวรา บัวทอง เป็นผู้รับมอบ

2. โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 120 เล่ม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 120เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดโบสถ์)  โดยมีผู้อำนวยการ คุณสุนิพา ไชยหงษ์ เป็นผู้รับมอบ

3. โรงเรียนกันตะบุตร

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2565 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 120 เล่ม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 120 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนกันตะบุตร โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน คุณอรพิน นะราย เป็นตัวแทนรับมอบ