ผู้บริหารโรงงานไพ่ และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ลงพื้นที่นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จำนวน 600 เล่ม ไปมอบให้โรงเรียน จำนวน 3 แห่ง ได้แก่

  1. โรงเรียนวัดราชผาติการาม
  2. โรงเรียนอัมพวันศึกษา
  3. โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่โครงการสิ่งพิมพ์แทนใจ โรงงานไพ่พัฒนาสังคม    

1. โรงเรียนวัดราชผาติการาม

พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ (ผู้อำนวยการโรงงานไพ่) และนายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ (รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่) พร้อมคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 100 เล่ม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 100 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนวัดราชผาติการาม โดยมีผู้อำนวยการ นายบัลลังก์ ระเบียบโพธิ์ เป็นผู้รับมอบ

2. โรงเรียนอัมพวันศึกษา

นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ (รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่) พร้อมคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบ ต่อสังคม นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 100 เล่ม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน100 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนอัมพวันศึกษา  โดยมีผู้อำนวยการ นายอักษรศาสตร์ ฝ่ายกลาง เป็นผู้รับมอบ

3. โรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม

พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ (ผู้อำนวยการโรงงานไพ่) และนายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ (รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่) พร้อมคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม นำแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาไทย จำนวน 100 เล่ม และแบบฝึกหัดเสริมทักษะภาษาอังกฤษ จำนวน 100 เล่ม ไปมอบให้กับโรงเรียนวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม โดยมีรักษาการผู้อำนวยการ คุณเวธกา ศรีสมุทร เป็นตัวแทนรับมอบ