ภาพกิจกรรมการ การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโรงงานไพ่        กรมสรรพสามิต

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2566 นำโดย นายณัฐกร อุเทนสุต ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางสรรพสามิต ปฏิบัติราชการแทนอธิบดี  กรมสรรพสามิต และประธานกรรมการโรงงานไพ่ และ พันโท นราวิทย์ เปาอินทร์ ผู้อำนวยการโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สำหรับดูดซับก๊าซเรือนกระจก และความยั่งยืนต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าไม้)

ภาพกิจกรรมการลงพื้นที่โครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาความเสียหายทางนิเวศวิทยา จากการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ณ สวนป่าห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี

นายกนิษฐ์ ศิริวัฒน์ (รองผู้อำนวยการโรงงานไพ่)  และนายวิวัฒน์ชัย ตั้งประกอบกิจ (หัวหน้าฝ่ายผลิตไพ่) และคณะทำงานการ แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ลงพื้นที่ปลูกต้นไม้ร่วมกับองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ เพื่อสร้างพื้นที่สีเขียว สำหรับดูดซับก๊าซ เรือนกระจก และความยั่งยืนต่อทรัพยากรทางธรรมชาติ (ป่าไม้) จำนวน 20 ไร่ (2,000 ต้น) ณ สวนป่าห้วยเขย่ง จังหวัดกาญจนบุรี