กฏระเบียบ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

ระเบียบโรงงาน

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535

โดยที่เห็นเป็นการสมควรจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะ เป็นนิติบุคคล ขึ้น กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1
ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535
ข้อ 2
ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกบรรดาระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งอื่น ๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 3

ในระเบียบนี้

"โรงงานไพ่"
หมายความว่า
โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
"ลูกจ้าง"
หมายความว่า
ลูกจ้างของโรงงานไพ่
"พนักงาน"
หมายความว่า
พนักงานของโรงงานไพ่รวมทั้งผู้อำนวยการ
"ผู้อำนวยการ"
หมายความว่า
ผู้อำนวยการโรงงานไพ่
"คณะกรรมการ"
หมายความว่า
คณะกรรมการโรงงานไพ่
"กรรมการ"
หมายความว่า
กรรมการในคณะกรรมการโรงงานไพ่รวมทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย
"อธิบดี"
หมายความว่า
อธิบดีกรมสรรพาสามิต
"รัฐมนตรี"
หมายความว่า
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง