กฏระเบียบ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

กฏกระทรวง

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๓๔)

ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๓๘๖


อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๗ และ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖ ซึ่งแก้ไข้เพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๐๕ และ มาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ดัง ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ ให้ยกเลิก

  1. กฎกระทรวงการคลังออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่พุทธศักราช ๒๔๘๖ ลงวันที่๒๕ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๔๘๖
  2. กฎกระทรวงฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๐๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖
  3. กฎกระทรวงฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๓๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖
  4. กฎกระทรวงฉบับที่ ๕ (พ.ศ. ๒๕๒๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖
  5. กฎกระทรวงฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๓๒) ออกตามความในพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช ๒๔๘๖

ข้อ ๒

ผู้ใดประสงค์จะนำไพ่เข้ามาให้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตินำเข้ามาและวางเงินประกันหรือหลักประกันเท่าที่จะต้องเสียเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการประทับตาไพ่ตามจำนวนไพ่ที่จะนำเข้าต่อ อธิบดี ตามแบบหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม