กฏระเบียบ

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

พรบ.

วันที่ 16 มิถุนายน 2560

พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล
คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์
(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธสักราช 2480 และวันที่ 16 ธันวาคม พุทธศักราช 2484)
อาทิตย์ ทิพอาภา
ปรีดี พนมยงค์
ตราไว้ ณ วันที่ 17 กันยายน พุทธศักราช 2486 เป็นปีที่ 10 ในราชการปัจจุบัน


โดยที่สภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด่วยไพ่เพื่อให้รัดกุม และเหมาะสมมากยิ่งขึ้นจึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้น

มาตรา 1
พระราชบัญญัติ นี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481"
มาตรา 2
ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป้นต้นไป
มาตรา 3
ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2481 และพระราชบัญญัติไพ่ (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2482
มาตรา 4
ในพระราชบัญญัตินี้ "ไพ่" หมายความว่าไพ่ซึ่งทำด้วย กระดาษหรือหนังซึ่งทำด้วยวัตถุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง "นำไพ่เข้ามา" หมายความว่านำ หรือยังให้เข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งไพ่แต่ ไม่หมายความรวมถึงการนำเข้ามาของผู้ควบคุมยานพาหนะตามหน้าที่ของผู้ขนส่ง "เจ้าพนักงาน" หมายความว่าเจ้าพนักงานซึ่งอธิบดีแต่งตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ "อธิบดี" หมายความว่าอธิบดีกรมสรรพสามิต
มาตรา 5
ห้ามมิให้ผู้ใดทำไพ่หรือนำไพ่เข้ามา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 6
ไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตนำขึ้นนั้นห้ามมิให้ผู้ใดดัดแปลงแก้ไขหรือกระทำแก่ไพ่นั้นด้วยประการอื่นใด เพื่อขายอย่างไพ่
มาตรา 7
ห้ามมิให้ผู้ใดขายไพ่เป็นการค้า เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาติจากเจ้าพนักงานการออกใบอนุญาติ ผู้ขอต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่กำหนดใน กฎกระทรวงไม่เกินหนึ่งร้อยบาทใบแทนใบอนุญาตฉบับละไม่เกินสิบบาทและใบอนุญาตนั้นให้มีอายุเพียงวันที่ 31 ธันวาคม ของปีที่ออกใบอนุญาต
มาตรา 8
ห้ามมิให้ผู้ใดมีไพ่ไว้ในครอบครองเกินกว่าหนึ่งร้อยยี่สิบใบ หรือขายไพ่ไม่ว่าจำนวนใดๆ เว้นแต่ไพ่นั้นจะเป็นไพ่ซึ่งกรมสรรพสามิตทำขึ้นหรือ เป็นไพ่ที่มีตรากรมสรรพสามิตได้กำหนดขึ้นประทับอยู่
มาตรา 9
ห้ามมิให้ผู้ใดขายหรือมีไว้เพื่อขาย ซึ่งไพ่ที่กระทำขึ้นเพื่อฝ่าฝืนมาตรา 6
มาตรา 10
ให้เรียกค่าธรรมเนียม สำหรับประทับตราไพ่ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวง ตามขนาดของไพ่แต่ละชนิดของวัตถุที่ทำไพ่นั้นขึ้น ไม่เกินอัตราร้อยใบต่อสามสิบบาท
มาตรา 11
ห้ามมิให้ผู้ใดมีไว้ในครอบครองซึ่งแม่พิมพ์สำหรับพิมพ์ไพ่ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากอธิบดี
มาตรา 12
เพื่อที่จะได้ดูได้ว่ามีการปฏิบัติถูกต้องตาม พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ให้เจ้าพนักงานมีอำนาจเข้าไปในสถานที่ใด ๆ ในเวลาตั้งแต่ พระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตกเพื่อทำการตรวจค้นได้
มาตรา 13
บุคคลผู้ได้รับอนุญาตให้กระทำการใดๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 14
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตราต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสิบปีและปรับตามจำนวนไพ่ของกลางเป็นเงิน4เท่าของราคาไพ่ที่กรมสรรพสามิตขายในประเภทเดียวกัน แต่ในกรณีทำไพ่ต้องไม่ต่ำกว่าสองพันบาท
มาตรา 14 ทวิ
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา6 มาตรา8 และมาตรา9 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือ ปรับตามจำนานไพ่ของของกลางเป็นสี่เท่าของราคาไพ่ที่ กรมสรรพสามิตในประเภทเดียวกันแต่ต้องไม่ต่ำกว่าห้าร้อยบาทหรือทั้งจำทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 14 ตรี
ผู้ใดฝ่าฝืน มาตรา 7 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 เดือนหรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 14 จัตวา
ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 11 ต้องระวางโทษจำคุกหนึ่งปีถึงเจ็ดปีและปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงห้าหมื่นบาท
มาตรา 15
ผู้ใดซึ่งได้รับ อนุญาตให้กระทำการใด ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด ในกฎกระทรวง มีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองร้อยบาท
มาตรา 16
บรรดาไพ่และเครื่องมือที่ได้ใช้หรือมีไว้เพื่อใช้สำหรับ กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ให้ศาลมีอำนาจสั่งให้ริบได้
มาตรา 18
ให้เจ้าพนักงาน มีอำนาจสั่งงดใช้ ใบอนุญาตที่ออกตาม ความในพระราชบัญญัติได้มีกำหนดเวลาไม่เกิน หกเดือนเมื่อปรากฏว่าผู้รับใบอนุญาตกระทำผิดต่อพระราชบัญญัตินี้ หรือ ข้อกำหนดในกฎกระทรวงหรือกระทำผิดต่อข้อกำหนดในใบอนุญาต
มาตรา 18
ในกรณีที่ผู้รับอนุญาตถูกสั่งงดใช้ใบอนุญาตตามความในมาตรา 17 นั้นถ้าอธิบดีเห็นสมควรก็ให้มีอำนาจเพิกถอนใบอนุญาตเสียได้
มาตรา 19
ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงวางข้อกำหนดที่ผู้รับใบอนุญาติต้องปฏิบัติ และ กำหนดกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
 

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
นายกรัฐมนตรี

สมาชิกเข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชี facebook

Sign in with Google Sign in with Twitter

สมัครสมาชิก

* สิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
1. สามารถแสดงความคิดเห็น (เฉพาะข่าวสารที่กรมขนส่งเปิดให้
   แสดงความคิดเห็นเท่านั้น)
2. สามารถใช้งานฟอรั่ม ได้เต็มรูปแบบ (สามารถสร้างกระทู้
    และแสดงความคิดเห็นได้)
3. สามารถติดตามกลุ่มข่าวสารที่ติดตามได้
ถ้าคุณยังไม่ได้เป็นสมาชิก กรุณา กรอกอีเมล์แอดเดรส เพื่อเข้าใช้งานและสิทธิ์ประโยชน์ต่างๆ จากการเป็นสมาชิก
เลือกข่าวที่ต้องการติดตาม