สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทำวีดิทัศน์เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับ SDGs ภายใต้แนวคิดหลัก “ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมปรับเปลี่ยนสู่ความยั่งยืนของไทยและโลกเรา” โดยสามารถรับชมได้

YouTube Channel:

https://www.youtube.com/channel/UCjMyIXHto5XgR2cSvX4I2xA/videos 

วันที่ 3 มีนาคม 2564