การผลิตงานพิมพ์ด้วยระบบการพิมพ์ออฟเซตได้มีการนำหมึกพิมพ์ที่แห้งตัวด้วยแสงยูวี หรือที่เรียกกันว่า หมึกพิมพ์ยูวี (UV Ink) มาใช้ในการผลิตงานพิมพ์บนวัสดุประเภทพลาสติกหรือกระดาษเคลือบฟอยล์ เนื่องจากวัสดุพิมพ์ดังกล่าว ไม่สามารถดูดซับหมึกพิมพ์ได้ ทำให้ไม่สามารถใช้หมึกพิมพ์ออฟเซตทั่วไปในการพิมพ์ หมึกพิมพ์ยูวี จะมีการแห้งตัวจากการได้รับแสงยูวี และเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่น (polymerization) ทำให้หมึกพิมพ์เปลี่ยนสภาวะจากของเหลวเป็นของแข็งในทันที ทำให้ในการพิมพ์งานด้วยหมึกพิมพ์ยูวี จะลดการใช้แป้งในการช่วยการแห้งตัวของหมึกพิมพ์ ทำให้การผลิตสีในงานพิมพ์จะได้สีที่สดมากขึ้น การพัฒนาเทคโนโลยีการพิมพ์งานด้วยหมึกพิมพ์ยูวี จะเป็นการพัฒนาการผลิตหลอดไฟยูวี และหมึกพิมพ์ยูวี ควบคู่กันไป โดยมีวัตถุประสงค์ในการพัฒนาให้หมึกพิมพ์มีการแห้งตัวได้รวดเร็วมากขึ้น เหมาะสมกับความเร็วของเครื่องพิมพ์ที่สูงขึ้น

การแห้งตัวของหมึกพิมพ์ออฟเซตโดยทั่วไป จะมีการแห้งตัวจากการเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่นกับอากาศ รวมถึงการซึมตัวลงไปในวัสดุที่ใช้พิมพ์ สำหรับหมึกพิมพ์ยูวี จะเกิดการแห้งตัวจากการเกิดปฏิกิริยาพอลิเมอไรเซชั่น โดยสามารถแสดงได้ในรูปที่ 1 และการเกิดปฏิกริยาพอลิเมอรไรเซชั่น สามารถแสดงได้ในรูปที่ 2

ข้อมูลจาก สมาคมการพิมพ์ไทย

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย

คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารแนะนำ