ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การขับเคลื่อนองค์กรและพัฒนาธุรกิจให้เติบโตและทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การยกบทบาทสู่ Digital Security Printing Solution รองรับความต้องการภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไพ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4

การพัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

การสื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี