ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ 1

การยกบทบาทสู่ Digital Security Printing Solution รองรับการจัดเก็บรายได้ภาครัฐ

ยุทธศาสตร์ที่ 2

การบริหารตลาดสิ่งพิมพ์ Digital Solution ในประเทศ

ยุทธศาสตร์ที่ 3

สร้างความโดดเด่นในธุรกิจผลิตและจำหน่ายไพ่

ยุทธศาสตร์ที่ 4

พัฒนามาตรฐานการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรองค์กรอย่างต่อเนื่อง

ยุทธศาสตร์ที่ 5

สื่อสารคุณค่าของภาพลักษณ์องค์กรตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี