คณะกรรมการโรงงานไพ่ ผู้บริหารโรงงานไพ่และคณะทำงานการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม CSR ได้ร่วมบริจาคสติ๊กเกอร์สำหรับติดเสื้อจำนวน 140 เล่ม (เล่มละ 3,600 ดวง) เพื่อเป็นสัญลักษณ์แสดงออกถึงการผ่านการตรวจคัดกรองความเสี่ยงให้แก่โรงพยาบาล  จำนวน 6 แห่ง

  • โรงพยาบาลสงฆ์ จำนวน 30 เล่ม
  • สถานบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี  จำนวน 20 เล่ม
  • โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ จำนวน 20 เล่ม
  • ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน จำนวน 30 เล่ม
  • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี จำนวน 20 เล่ม
  • โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ ชุตินฺธโร จำนวน 20 เล่ม

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

อัลบั้มรูปภาพ

ข่าวสารแนะนำ