ในวันที่ 10 ตุลาคม 2566 โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช                    บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมี                 ต่อปวงชนชาวไทยเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้