ในศุภวาระขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕

ผมขอส่งความปรารถนาดี และไมตรีจิต มายังทุกท่าน

ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลก

ที่ทุกท่านเคารพนับถือ ได้โปรดดลบันดาลให้ท่าน และครอบครัว

มีสุขภาพแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ประสบความสุข ความสำเร็จ

สมปรารถนาทุกประการ ตลอดปีใหม่และตลอดไป

นายภูมิจิตต์ พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการ โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

วันที่ 11 มกราคม 2565

ข่าวสารแนะนำ