ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 12-2561 การซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ตามประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
  • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อแผ่นพลาสติก พี.วี.ซี. สำหรับการพิมพ์ไพ่ป๊อกพลาสติก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • ขอบเขตงาน (TOR) โครงการวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูลและโอนย้ายระบบเดิมสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบใหม่
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 8-2561 การซื้อโครงการวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูลและโอนย้ายระบบเดิมสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบใหม่
  • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการวางระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ระบบสำรองข้อมูลและโอนย้ายระบบเดิมสู่เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบใหม่ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)