ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.222 (DM0114) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 30/2564
  • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
  • ขอบเขตของงาน (TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะกล่องพลาสติก (กล่องแดง) สำหรับบรรจุไพ่ป๊อกพลาสติก V.G.222 (DM0114)