ระเบียบโรงงาน

โดยที่เห็นเป็นการสมควรจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะ เป็นนิติบุคคลขึ้น กระทรวงการคลังจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1

ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต พ.ศ. 2535

ข้อ 2

ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2535 เป็นต้นไป โดยให้ยกเลิกบรรดาระเบียบข้อบังคับ และคำสั่งอื่น ๆ ที่กำหนดไว้แล้ว ซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้และให้ใช้ระเบียบนี้แทน

ข้อ 3

ในระเบียบนี้

“โรงงานไพ่”     หมายความว่า โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต

“ลูกจ้าง”         หมายความว่า ลูกจ้างของโรงงานไพ่

“พนักงาน”       หมายความว่า  พนักงานของโรงงานไพ่รวมทั้งผู้อำนวยการ

“ผู้อำนวยการ”   หมายความว่า  ผู้อำนวยการโรงงานไพ่

“คณะกรรมการ” หมายความว่า  คณะกรรมการโรงงานไพ่

“กรรมการ”      หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการโรงงานไพ่ รวมทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการด้วย

“อธิบดี”          หมายความว่า  อธิบดีกรมสรรพสามิต

“รัฐมนตรี”       หมายความว่า  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

ข้อ 4

ให้จัดตั้งโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิตขึ้นเรียกว่า “โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต” โดยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

   1. ผลิตไพ่ตามพระราชบัญญัติไพ่ พุทธศักราช 2486 และรับจ้างพิมพ์สิ่งพิมพ์ทุกชนิดเพื่อหารายได้ให้รัฐ
   2. ดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกัน หรือเพ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

ข้อ 5

โรงงานไพ่มีสำนักงานใหญ่อยู่ในกรุงเทพมหานคร และจะตั้งสำนักงานสาขาหรือตัวแทนขึ้น ณ ที่ใดภายในหรือนอกราชอาณาจักรก็ได้

ข้อ 6

ให้โรงงานไพ่มีอำนาจกระทำกิจการต่าง ๆ ภายในกรอบแห่งวัตถุประสงค์ตามข้อ 4 และอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

   1. ทำการค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของโรงงานไพ่
   2. ตั้งและรับเป็นสาขาตัวแทน ตัวแทนการค้าต่าง ๆ อันเกี่ยวกับกิจการตามวัตถุประสงค์

ข้อ 7

ทุนของโรงงานไพ่ ประกอบด้วย

   1. เงินสดและทรัพย์สินที่รับโอนมาตามขัอ 36
   2. เงินทุนหมุนเวียนที่รับโอนมาจากกระทรวงการคลัง
   3. เงินที่รัฐบาลจัดสรรเพิ่มเติมให้เป็นคราว ๆ เพื่อดำเนินงานหรือขยายกิจการ
   4. เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้อุทิศให้

ข้อ 8

ข้อรายได้ที่โรงงานไพ่ได้รับจากการดำเนินกิจการในระหว่างปี ให้นำไปใช้สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เพื่อดำเนินงานของกิจการโรงงานไพ่ได้

ข้อ 9

รายได้ในปีหนึ่ง เมื่อหักราคาต้นทุนของผลิตภัณฑ์ที่ได้จำหน่ายและหักค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ตามข้อ 8 และค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสมออกแล้วเหลือเป็นกำไรสุทธิประจำปีเท่าใด ให้ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบัญชี และการเงินของรัฐวิสาหกิจ และมติคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบและข้อบังคับที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 10

เงินสำรองของโรงงานไพ่ให้ประกอบด้วยเงินสำรองธรรมดา ซึ่งตั้งไว้เผื่อขาดเงินสำรองเพื่อขยาย กิจการเงินสำรองเพื่อการไถ่ถอนหนี้ และเงินสำรองอื่น ๆ ตามความประสงค์แต่ละอย่าง โดยเฉพาะตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร เงินสำรองจะนำออกใช้ได้ก็แต่โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ

ข้อ 11

ให้มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการโรงงานไพ่” ประกอบด้วยอธิบดีกรมสรรสามิต หรือ รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมสรรพสามิต เป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ผู้แทนกระทรวงการคลังหนึ่งคน เป็นกรรมการ และผู้อำนวยการเป็นกรรมการ และเลขานุการโดยตำแหน่ง และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสามคนเป็นกรรมการ แต่เมื่อรวมทั้งคณะแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินสิบเอ็ดคน กรรมการอื่นให้รัฐมนตรีเป็นผู้แต่งตั้งและถอดถอน

ข้อ 12

กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง ต้องไม่มีส่วนได้เสียในกิจการที่กระทำกับโรงงานไพ่ หรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับกิจการของโรงงานไพ่ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อม เว้นแต่เป็นกรรมการของรัฐวิสาหกิจที่กระทำการอันมีส่วนได้ส่วนเสีย เช่นว่า กรรมการต้องไม่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างโรงงานไพ่ เว้นแต่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจด้วย

ข้อ 13

ให้กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งอยู่ในตำแหน่งคราวละ 3 ปี ในกรณีที่กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณีที่รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้น ในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว เมื่อครบกำหนดตามวาระดังกล่าวในวรรคหนึ่ง หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งวาระนั้นอยู่ในตำแหน่ง เพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งอีกได้ แต่ไม่เกินสองวาระติดต่อกัน

ข้อ 14

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อ 13 กรรมการซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากตำแหน่ง เมื่อ

  1. ตาย
  2. ลาออก
  3. รัฐมนตรีให้ออก
  4. เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
  5. ขาดการประชุมคณะกรรมการเกิน 3 ครั้ง ติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร
  6. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามอย่างหนึ่งอย่างใดตามข้อ 12

ข้อ 15

ให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยเดือนละครั้ง ตามแต่ประธานกรรมการจะได้นัดหมาย และกรรมการต้องมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะถือเป็นองค์ประชุมในกรณีมีปัญหาเร่งด่วนซึ่งประธานกรรมการจำเป็นต้องเสนอคณะกรรมการพิจารณาก่อนกำหนดวันประชุมให้ผู้อำนวยการ การเสนอหนังสือเวียนขอมติไปยังกรรมการทุกคนได้การพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ในที่ประชุมคณะกรรมการ ถ้ามีปัญหาให้วินิจฉัยโดยถือมติตามเสียงข้างมากโดย กรรมการแต่ละคนหนึ่งเสียง ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นการชี้ขาด

ข้อ 16

การประชุมคณะกรรมการในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการทำหน้าที่แทน หากประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมคณะกรรมการเลือกกรรมการผู้หนึ่งทำหน้าที่แทนประธาน

ข้อ 17

นอกจากที่มีระเบียบกำหนดไว้โดยเฉพาะให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ แล้วให้คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่วางนโยบายและควบคุมดูแลโดยทั่วไป ซึ่งกิจการของโรงงานไพ่ อำนาจหน้าที่ เช่นว่านี้ให้รวมถึง

   1. วางระเบียบหรือออกข้อสอบเกี่ยวกับการจัดแบ่งส่วนงานและการบริหารงานต่าง ๆ ของโรงงานไพ่
   2. กำหนดจำนวน ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน ค่าจ้าง และเงินอื่น ๆ ของพนักงานและลูกจ้าง
   3. ออกข้อบังคับว่าด้วยการบรรจุ การแต่งตั้ง การเลื่อนเงินเดือนหรือค่าจ้าง การถอดถอนระเบียบวินัยการลงโทษ และการอุทธรณ์ลงโทษพนักงาน และลูกจ้าง
   4. กำหนดราคามาตรฐานของผลิตภัณฑ์
   5. วางระเบียบว่าด้วยการร้องทุกข์ของพนักงานและลูกจ้าง
   6. วางระเบียบว่าด้วยการจ่ายเงิน การสั่งจ้าง สั่งซื้อ การสั่งตัดบัญชี พัสดุ หรือทรัพย์สิน และการทำสัญญาผูกพันต่าง ๆ ที่เป็นนโยบายธุรกิจของโรงงานไพ่
   7. ออกข้อบังคับว่าด้วยการจ่ายค่าพาหนะ เบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าทำงานล่วงเวลา เบี้ยประชุม และการจ่ายเงินอื่น ๆ
   8. วางระเบียบว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานและลูกจ้าง
   9. วางระเบียบว่าด้วยความปลอดภัยในการใช้และรักษาทรัพย์สินของโรงงานไพ่
   10. พิจารณาปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้อำนวยการนำเสนอหารือ โดยให้คำวินิจฉัยตัดสินปัญหานั้น หรือให้ความเห็นชอบ
   11. พิจารณาอนุมัติหรือให้ความเห็นชอบในการดำเนินงานตามโครงการที่มีนโยบายกำหนดไว้
   12. วางระเบียบหรือออกข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอื่น ๆ ของโรงงานไพ่
   13. กระทำการอย่างอื่นตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

ข้อ 18

เพื่อประโยชน์แก่กิจการของโรงงานไพ่ให้คณะกรรมการมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่คณะกรรมการมอบหมายและรายงานต่อคณะกรรมการ

ข้อ 19

เบี้ยประชุมและโบนัสของคณะกรรมการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

ข้อ 20

ให้มีผู้อำนวยการคนหนึ่ง มีอำนาจและหน้าที่จัดการและดำเนินกิจการของโรงงานไพ่ ให้เป็นไปตามนโยบายและข้อบังคบที่คณะกรรมการกำหนดหรือระเบียบแบบแผนที่ทางราชการวางไว้ และมีอำนาจบังคับบัญชาพนักงานทุกตำแหน่งอำนาจเช่นว่านี้ให้รวมถึง

   1. บรรจุ แต่งตั้ง ถอดถอน เลื่อน ลด ตัดเงินเดือนหรือค่าจ้าง ลงโทษทางวินัย พนักงานและลูกจ้าง ตลอดจนให้พนักงานและลูกจ้างออกจากตำแหน่ง ตามระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด เว้นแต่ตำแหน่งตั้งแต่หัวหน้าฝ่ายหรือเทียบเท่าขึ้นไปต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน
   2. กำหนดเงื่อนไขในการทำงานของพนักงานและลูกจ้าง และออกระเบียบว่าด้วยการปฏิบัติงานของโรงงานไพ่ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบหรือข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด
   3. ออกคำสั่งต่าง ๆ เพื่อให้พนักงานปฏิบัติภายในขอบเขตของระเบียบแบบแผนที่วางไว้

ข้อ 21

ในกรณีที่ผู้อำนวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่หรือตำแหน่งผู้อำนวยการว่างลง และยังมิได้แต่งตั้งผู้อำนวยการ ให้คณะกรรมการแต่งตั้งพนักงานคนใดคนหนึ่งเป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการ ให้ผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการมีหน้าที่อย่างเดียวกับผู้อำนวยการ เว้นแต่อำนาจหน้าที่ของผู้อำนวยการในฐานะกรรมการ

ข้อ 22

การแต่งตั้ง ถอดถอน และกำหนดอัตราเงินเดือนของผู้อำนวยการให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี

ข้อ 23

พนักงานและลูกจ้างมีสิทธิ์ร้องทุกข์ได้ตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 24

ให้โรงงานไพ่จัดกองทุนสงเคราะห์ หรือการสงเคราะห์อื่น เพื่อสวัสดิการของพนักงาน ลูกจ้าง และครอบครัว ในกรณีพ้นจากตำแหน่งด้วยประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วย ตาย หรือกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์ การจัดให้มีกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่น ตามวรรคหนึ่ง การออกเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์การกำหนดประเภทของผู้ซึ่งพึงได้รับการสงเคราะห์จากกองทุนสงเคราะห์การจ่ายเงินสงเคราะห์และการจัดการกองทุนสงเคราะห์ให้เป็นไปตามข้อบังคับที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 25

โรงงานไพ่ ต้องจัดทำงบประมาณประจำปี โดยแยกเป็นงบลงทุน และงบทำการเสนอคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติก่อนวันเริ่มใช้งบประมาณประจำปีไม่น้อยกว่า 60 วัน การเปลี่ยนแปลงรายการในงบประมาณประจำปี ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสำหรับงบลงทุนที่คณะกรรมการอนุมัติแล้วให้เสนอคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป

ข้อ 26

รายได้ที่โรงงานไพ่ได้รับจากการดำเนินงานในปีหนึ่ง ๆ ให้ตกเป็นของ โรงงานไพ่สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเมื่อได้หักรายจ่ายสำหรับการดำเนินงานค่าภาระต่าง ๆ ที่เหมาะสมออก เช่น ค่าบำรุงรักษาค่าเสื่อมราคาเงินสำรองตามข้อ 10 และเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์หรือการสงเคราะห์อื่นตามข้อ 24 และเงินลงทุนแล้วเหลือเท่าใดให้นำส่งเป็นรายได้ของรัฐ

ข้อ 27

ให้โรงงานไพ่เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจ หรือธนาคารอื่นตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 28

ให้โรงงานไพ่ จัดให้มีระบบการบัญชีที่เหมาะสม แก่กิจการแยกตามประเภทงานส่วนที่สำคัญ มีสมุดบัญชีลงรายรับและจ่ายเงิน สินทรัพย์ และหนี้สินที่แสดงกิจการที่เป็นอยู่ตามความจริง และตามประเภทงานพร้อมด้วยข้อความอันเป็นที่มาของรายการนั้น ๆ และให้มีการตรวจสอบบัญชีภายในเป็นประจำ

ข้อ 29

การปฏิบัติใด ๆ อันเกี่ยวกับการบัญชีและการเงิน ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยการบัญชีการเงินของรัฐวิสาหกิจ และมติของคณะรัฐมนตรี หรือระเบียบที่กระทรวงการคลังกำหนด

ข้อ 30

โรงงานไพ่ต้องจัดทำงบดุล บัญชีทำการ และบัญชีกำไรขาดทุน ส่งผู้สอบบัญชีภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นรอบระยะเวลาบัญชี

ข้อ 31

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีโดยเป็นทั้งผู้ทำการตรวจสอบและรับรองบัญชี และการเงินทุกประเภทของโรงงานไพ่

ข้อ 32

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบสรรพสมุดบัญชี และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการบัญชีของโรงงานไพ่ พร้อมทั้งให้มีอำนาจสอบถามคณะกรรมการพนักงานและลูกจ้างของโรงงานไพ่

ข้อ 33

ให้โรงงานไพ่เสนอรายงานตรวจสอบบัญชีของสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมทั้งมาตรการปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่อง (ถ้ามี) ให้คณะกรรมการทราบหรือพิจารณาให้ความเห็นชอบตามควรแก่กรณีภายใน 60 วัน นับจากวันที่ได้รับรายงานการตรวจสอบบัญชีจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

ข้อ 34

ให้คณะกรรมการทำรายงานปีละครั้ง เสนอรัฐมนตรี รายงานนี้ให้แสดงถึงผลการบริหารงานของโรงงานไพ่ในปีที่ล่วงมาแล้ว พร้อมทั้งคำชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายตลอดจนเสนอโครงการ และแผนงานที่จะจัดทำในภายหน้า

ข้อ 35

นอกจากอำนาจดังกล่าวข้างต้น รัฐมนตรีมีอำนาจที่จะสั่งให้โรงงานไพ่ชี้แจงข้อเท็จจริง แสดงความคิดเห็น ทำรายงาน หรือยับยั้งการกระทำของโรงงานไพ่ที่ขัดต่อนโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี ตลอดจนมีอำนาจที่จะสั่งให้ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล หรือมติของคณะรัฐมนตรี และสั่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการได้

ข้อ 36

ให้โอนเงินทุน ทรัพย์สิน และหนี้สินต่าง ๆ ของโรงงานไพ่ ซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ หรือที่กรมสรรพสามิตถือครองไว้ เพื่อโรงงานไพ่ดังกล่าวมาเป็นของโรงงานไพ่ตามระเบียบนี้

ข้อ 37

ให้โรงงานไพ่ใช้ประโยชน์จากตัวอาคารของกรมสรรพสามิตที่ใช้อยู่เดิม เพื่อเป็นที่ทำการของโรงงานไพ่ โดยให้โรงงานไพ่เสียค่าบำรุงรักษาเอง ทั้งนี้ตามกำหนดเวลาและเงื่อนไขที่จะตกลงกัน

ข้อ 38

ให้โอนบรรดาพนักงาน และลูกจ้างของโรงงานไพ่ ซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับไปเป็นพนักงาน และลูกจ้างของโรงงานไพ่ตามระเบียบนี้ การบรรจุ แต่งตั้งพนักงานและลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกำหนด

ข้อ 39

บรรดาข้อบังคับ ระเบียบและคำสั่งของโรงงานไพ่ ซึ่งดำเนินการอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับต่อไปใด้เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ หรือจนกว่าจะได้มีข้อบังคับ ระเบียบหรือคำสั่งออกมาใช้บังคับใหม่

ข้อ 40

ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2534

(ลงชื่อ) สุธี  สิงห์เสน่ห์

(นายสุธี  สิงห์เสน่ห์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง