วิสัยทัศน์ – พันธกิจ

วิสัยทัศน์

” เป็นผู้นําด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงและ
ดิจิทัลปริ้นติ้งโซลูชั่นภาครัฐ “

พันธกิจ

  • พัฒนาองค์กรและปรับภาพลักษณ์เพื่อมุ่งสู่การให้บริการผลิตรูปแบบ Digital Printing Solution
  • ผลิตและจัดหาเครื่องหมายการจัดเก็บภาษีทุกประเภท เพื่อรองรับการจัดเก็บรายได้ของกรมสรรพสามิต
  • ผสมผสานเทคโนโลยี นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และให้บริการงานพิมพ์ครบวงจรแก่หน่วยงานภาครัฐ
  • ดำเนินการผลิตและจำหน่ายไพ่เพื่อมุ่งเน้นการรับรู้ส่วนแบ่งตลาดไพ่ภายในประเทศ
  • บริหารจัดการทุนมนุษย์และองค์กรด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี