ประกาศข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เครื่องทดสอบเฉดสีหมึกพิมพ์ระบบออฟเซท (Printability tester for offset inks) และชุดอุปกรณ์ผสมหมึก
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 5-2561 การจัดซื้อเครื่องทดสอบเฉดสีหมึกพิมพ์ระบบออฟเซทและชุดอุปกรณ์ผสมหมึก
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบเฉดสีหมึกพิมพ์ระบบออฟเซทและชุดอุปกรณ์ผสมหมึก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3-2561 การซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ขอบเขตงาน (Term of Reference: TOR) โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายเพื่อความมั่นคงปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2561
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2-2561 การซื้อโครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 • ข้อกำหนด และขอบเขต (Terms of Reference: TOR) โครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1-2561 การจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ
 • ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเครื่องปรับอากาศ
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่……การซื้อโครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์เครือข่าย ตามประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต ลงวันที่  ธันวาคม พ.ศ. 2560
 • ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง ประกวดราคาซื้อโครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ข้อกำหนด และขอบเขตงาน (Term of Reference) โครงการค่าลิขสิทธิ์อุปกรณ์ระบบเครือข่าย
 • ขอแจ้งรายนามผู้ซื้อแบบประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบป้อนม้วนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • บันทึกคณะกรรมการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 • แบบยืนยันราคาสุดท้ายในการเสนอราคา
 • รายงานผลการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบป้อนม้วนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • รายงานผลการประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบป้อนม้วนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • รายงานการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบป้อนม้วนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เอกสาร ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบป้อนม้วนพร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 • เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 18-2560 การซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบ
 • รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ โครงการจัดซื้อเครื่องพิมพ์ออฟเซ็ทแบบระบบป้อนม้วนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ระบบ
 • รายละเอียดและข้อกำหนดการจ้างบริการทำความสะอาด
 • รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
 • ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
 • ขอแจ้งรายนามผู้มารับเอกสารสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบอาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
 • เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 17/2560 จ้างบริการทำความสะอาดอาคารและพื้นที่โดยรอบอาคารโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต
 • เอกสาร ประกาศโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เรื่อง การสอบราคาจ้างบริการทำความสะอาดและพื้นที่โดยรอบอาคาร