ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) โดยเป็นการเข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร การส่งเสริมความโปร่งใส แนวทางการป้องกันการทุจริตและการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็ปไซต์หลักของหน่วยงาน (OIT)

วันที่ 14 พฤษภาคม 2564

ข่าวสารแนะนำ