หลักการพิมพ์ออฟเซต จะประกอบด้วยหลักการสำคัญ 2 หลักการ คือ

1. หลักการหมึกและน้ำไม่รวมตัวกัน แม่พิมพ์ออฟเซตเป็นแม่พิมพ์พื้นราบ การแยกบริเวณภาพ (printing areas) และบริเวณที่ไม่ใช่ภาพ (non-printing areas) จะใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่น้ำมัน (หมึก) และน้ำ ไม่สามารถรวมตัวกันได้ ดังตัวอย่างภาพที่ 2

2. หลักการ 3 โม ระบบการพิมพ์ออฟเซต จะใช้ผ้ายางเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดภาพ ดังนั้นเครื่องพิมพ์ออฟเซตจะประกอบด้วยโมแม่พิมพ์ (plate cylinder) โมผ้ายาง (blanket cylinder) และโมกดพิมพ์ (impression cylinder) ดังตัวอย่างภาพที่ 3

ข้อมูลจาก สมาคมการพิมพ์ไทย

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารแนะนำ