เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วน เป็นเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่ใช้พิมพ์งานโดยวัสดุใช้พิมพ์ที่ป้อนเข้าเครื่องพิมพ์มีลักษณะเป็นม้วน นิยมใช้พิมพ์งานที่ต้องการจำนวนพิมพ์สูง เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนสำหรับงานพิมพ์ทั่วไป จะมีอุปกรณ์เสริมพิเศษต่อจากส่วนพิมพ์เพื่อทำงานหลังพิมพ์ เช่น การตัด การพับ การปรุ การเจียน เป็นต้น

ดังนั้นงานพิมพ์ที่ได้จึงพร้อมนำไปเก็บเล่มและทำเล่มต่อไป แม้เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนสามารถพิมพ์งานที่มีจำนวนพิมพ์มากๆ และสามารถทำงานหลังพิมพ์ได้โดยต่อเนื่องจากงานพิมพ์ แต่เครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนม้วนใช้พิมพ์สิ่งพิมพ์ที่มีขนาดและรูปแบบที่จำกัดกว่าเครื่องพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น เนื่องจากมีระยะช่วงตัดที่แน่นอน นอกจากนี้ยังเกิดการสูญเสียของวัสดุใช้พิมพ์มากกว่าในขั้นตอนงานเตรียมพร้อมพิมพ์

ข้อมูลจาก สมาคมการพิมพ์ไทย

ดร.อนันต์ ตันวิไลศิริ

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

โรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต มืออาชีพด้านงานสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลงภาครัฐ หากผู้ใดสนใจต้องการสั่งพิมพ์สินค้าสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

02-2436493-4 ต่อ 50 ส่วนพัฒนาธุรกิจและการตลาด

#โรงงานไพ่ #โรงงานไพ่กรมสรรพสามิต

#ผู้นำด้านสิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง

#รัฐวิสาหกิจดีเด่น #รางวัลความภูมิใจ

#สิ่งพิมพ์ปลอดการปลอมแปลง #สิ่งพิมพ์มีค่า

#สิ่งพิมพ์ปลอมแปลงยาก #สิ่งพิมพ์ป้องกันการปลอมแปลง

#PlayingcardsFactory #securityprinting

#securityprintingsolution #digitalsecurityprintingtechnology

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565

ข่าวสารแนะนำ