การป้องกันและต่อต้านทุจริต

  • ศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 13.00 – 16.30 น. ผู้บริหารและพนักงานโรงงานไพ่ กรมสรรพสามิต เข้าร่วมการศึกษาดูงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สำนักงานใหญ่) โดยเป็นการเข้าศึกษาดูงานและหารือเกี่ยวกับการจัดการความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการทุจริตในองค์กร การส่งเสริมความโปร่งใส แนวทางการป้องกันการทุจริตและการจัดทำข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (OIT)

  • การแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

ในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. นายภูมิจิตต์  พงษ์พันธุ์งาม ผู้อำนวยการโรงงานไพ่พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริตเพื่อเป็นการแสดงเจตนารมณ์และคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล พร้อมทั้งเล็งเห็นความสำคัญในการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม